Stiftelsesprotokoll


Tirsdag 15 nov. 2016 ble 1894 Jessheim stiftet med følgende vedtekter.

§ 1 Navn

Klubbens navn er 1894 Jessheim. Klubben er en upolitisk, antirasistisk, økonomisk uavhengig og selvstendig organisasjon som er åpen for alle uansett kjønn, alder eller etnisitet
1894 Jessheim er organisert med årsmøte (§5) og styremøte (§8).

§ 2 Formål

1894 Jessheim formål er å:
Være en støttespiller for Ullensaker/Kisa IL (Ull/Kisa) både før, under og etter kamper arrangert av eller med Ull/Kisa, samt enhver tilstelning eller arrangement der Ull/Kisa er deltaker eller arrangør.
Arrangere bussturer i forbindelse med Ull/Kisa sine bortekamper for sine medlemmer.

§ 3 Medlemskap

Som medlem i 1894 Jessheim regnes enhver person som har betalt medlemskontingent, og som pr dags dato ikke er suspendert etter lovlig vedtak av 1894 Jessheim.
Medlemmene har rett til å nyte godt av alle avtaler som 1894 Jessheim til enhver tid har med Ull/Kisa eller andre bidragsytere eller sponsorer.
Medlemmer av 1894 Jessheim har fortrinnsrett på adgang til tilstelninger der 1894 Jessheim er arrangør. Styret i 1894 Jessheim forplikter seg til å følge de regler og lover som til enhver tid følger det enkelte arrangement.

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte.
Kontingenten utgjør per dags dato:
- Medlemskap: 200,-
Et medlemskap skal sikre samtlige som tegner dette redusert pris på inngangsbilletter til samtlige av Ull/Kisa sine hjemmekamper.

§ 5 årsmøte

Årsmøte er supporterklubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes normalt innen utgangen av februar måned. Det innkalles skriftlig og med minst 3 ukers varsel. Samtlige medlemmer av supporterklubben har rett til å delta på årsmøtet. Hvert medlem har en stemme.

Årsmøte behandler:
- Styrets beretning og regnskap.
- Eventuelle forslag fremmet av styret eller medlemmene.
- Styrets budsjettforslag.
- Valg av styre og valgkomité

Forslag som ønskes behandlet av årsmøte, må være innkommet til styret innen én uke før årsmøte skal avholdes.
Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall.

Årsmøtet velger 3-5 personer til valgkomitéen. Valgkomitéen velges for 2 år om gangen.   Medlemmer av valgkomitéen velger selv en leder. Valgkomitéens oppgave vil være å fremme forslag til kandidater til styreverv, samt medlemmer til valgkomitéen. Det forutsettes at valgkomitéen avholder møter i forkant av årsmøtet. 

Det bør annonseres på 1894 Jessheim sin hjemmeside hvilke styreverv som er på valg, i god tid før årsmøtet, slik at interesserte kandidater eller personer som har forslag på kandidater, kan få anledning til å kontakte valgkomitéen for å fremme forslaget. 

Forslag på kandidater til styreverv som er på valg, skal fremlegges skriftlig for det sittende styret innen 1 uke før årsmøtet avholdes. Aktuelle kandidater skal være forespurt på forhånd. Det gjennomføres hemmelig avstemming.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når enten 2/3 av styret eller minst 1/4 av medlemmene forlanger det. Innkallingen skjer i henhold til bestemmelsene i § 5.
Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7 Styret

Styret velges av årsmøte og består av:
- Leder
- Nestleder
- Kasserer
- Ett styremedlem

Funksjonstid er to år, hvorav halvparten av styrets medlemmer er til valg hvert år. Dette for å sikre kontinuitet i driften av 1894 Jessheim. Lederen velges ved særskilt valg.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets representanter er tilstede. Ved stemmelikhet er den fungerende lederens stemme avgjørende.
Styrets oppgaver er å stå for den daglige driften av 1894 Jessheim, holde orden på regnskapet samt være medlemmenes kontaktpunkt overfor Ull/Kisa.
Medlemmer av styret, samt varamedlemmer, kan ikke være tilsatt av Ull/Kisa i funksjoner, der arbeidet vil ha innvirkning på 1894 Jessheim sine interesser.

§ 8 Styremøter

Leder innkaller til styremøter. Hvert enkelt styremedlem kan kreve at et styremøte blir avholdt. Styremøtene skal avholdes samme uke foran hver hjemmekamp i hovedsesongen og ellers ved behov.
Ethvert medlem av styret har rett og plikt til å møte opp på styremøtene, med mindre vedkommende er suspendert eller har gyldig fraværsgrunn. Dersom et styremedlem uteblir fra mer enn 1/4 av styremøtene, uten gyldig fraværsgrunn, blir vedkommende løst fra sitt verv med umiddelbar virkning. Styret står i slike tilfeller fritt til å utpeke en eventuell erstatter.
Kun medlemmer av styret har møterett i styremøtene. Styremøtene er midlertidig åpen for samtlige medlemmer, men kan holdes lukket dersom eventuelle saker til behandling krever det.
Styret kan til enhver tid invitere de personer som styret finner nødvendig til sine styremøter. De innkalte har talerett, men ikke stemmerett.

§ 9 Supporterskikk

1894 Jessheim sine medlemmer plikter å holde seg innenfor 1894 Jessheim sine regler for god supporterskikk, samt henstillinger gitt av 1894 Jessheim sine styremedlemmer, turreglement, og gruppeledere.

§ 10 Sanksjoner

Medlemmer som etter skriftlig advarsel fra styret likevel ikke overholder bestemmelsene som gitt under § 9 kan ekskluderes eller suspenderes og/eller gjøres ansvarlige, også økonomisk, for sine handlinger. Medlemmer som på annen måte enn nevnt i § 9 opptrer på en måte som kan bringe 1894 Jessheim i vanry, kan også ekskluderes. Alle medlemmer har rett til å fremme eksklusjonssak overfor styret. Slike saker skal fremmes skriftlig. Styre plikter å gi den som foreslås ekskludert mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Styrets vedtak kan ankes inn for endelig behandling av årsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer

Endringer i og tillegg til disse vedtekter kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 av stemmene til de fremmøtte medlemmer.

§ 12 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av 1894 Jessheim kan bare fattes med minst 2/3 flertall av to påfølgende årsmøter hvorav det ene må være ordinært årsmøte. Mellom de to årsmøtene må det ha gått minst 3 måneder. Blir endelig oppløsning besluttet, tilfaller eventuelle midler Ull/Kisa Fotball.

Følgende styre  ble valgt på stiftelsesmøte 15 november frem til ordinært årsmøte for 1894 Jessheim i 2018.

Styreleder                 Kurt Kemi
Nestleder                  Lasse Magnussen
Styremedlem           Ellen Marie Nordengen
Kasserer                   Ivar Alfred Hauglid         

Referent                    Lasse Magnussen

Signering av protokollJohnny Brenna                         Jan Gisle Berger